Onze Algemene Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

- Leveringen geschieden uitsluitend op grond van onze voorwaarden.

- Koop, betaling en verzending:
1. Betaalmethoden: vooruitbetaling via overmaking, Paypal, creditcard via Saferpay, Sofort Banking, rembours, Amazon Pay via Amazon, kopen op rekening via Billpay of contact bij ophaling.

2. Kopen op rekening voor klanten uit Duitsland: in geval van kopen op rekening is het factuurbedrag op de in de factuur genoemde kalenderdag (20 kalenderdagen na factuurdatum) voor betaling aan onze externe partner
Billpay GmbH verschuldigd. De betaalmethode kopen op rekening geldt niet voor alle aanbiedingen en omvat onder andere een toetsing van de kredietwaardigheid door Billpay GmbH als voorwaarde. Wanneer een klant voor bepaalde aanbiedingen na toetsing van de kredietwaardigheid de mogelijkheid tot kopen op rekening krijgt, vindt de afwikkeling van de betaling plaats in samenwerking met Billpay GmbH, aan wie wij onze vordering cederen. De klant kan in dit geval alleen aan Billpay GmbH met schuldverlichting betalen. Wij blijven ook bij kopen op rekening via Billpay verantwoordelijk voor algemene vragen van klanten (bijv. met betrekking tot goederen, levertijd, verzending), retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en -verzendingen of creditnota's. De Algemene Voorwaarden van Billpay GmbH zijn van toepassing.

3. Kopen op rekening voor klanten uit Oostenrijk: in geval van kopen op rekening is het factuurbedrag verschuldigd voor betaling op de in de factuur aangegeven kalenderdag (20 kalenderdagen na factuurdatum) op de op de factuur vermelde rekening. De betaalmethode kopen op rekening geldt niet voor alle aanbiedingen en omvat onder andere een toetsing van de kredietwaardigheid door Billpay GmbH, evt. als dienstverlener van een met Billpay samenwerkende factor, als voorwaarde. Wanneer een klant voor bepaalde aanbiedingen na toetsing van de kredietwaardigheid de mogelijkheid tot kopen op rekening krijgt, vindt de afwikkeling van de betaling plaats in samenwerking met Billpay GmbH en evt. met een met Billpay samenwerkende factor, aan wie wij onze vordering cederen. De klant kan in dit geval alleen aan de factor resp. in geval van klanten uit Duitsland of Zwitserland aan Billpay met schuldverlichting betalen. Wij blijven ook bij kopen op rekening verantwoordelijk voor algemene vragen van klanten (bijv. met betrekking tot goederen, levertijd, verzending), retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en -verzendingen of creditnota's.

4. Kopen op rekening voor klanten uit Zwitserland: in geval van kopen op rekening moet het gefactureerde bedrag uiterlijk op de op het factuurformulier vermelde vervaldag op de rekening van onze externe partner, Billpay GmbH, zijn voldaan. De betaalmethode kopen op rekening geldt niet voor alle aanbiedingen en omvat onder andere een toetsing van de kredietwaardigheid door Billpay GmbH als voorwaarde. Wanneer een klant voor bepaalde aanbiedingen na toetsing van de kredietwaardigheid de mogelijkheid tot kopen op rekening krijgt, vindt de afwikkeling van de betaling plaats in samenwerking met Billpay GmbH, die na sluiten van de koopovereenkomst de vordering van de handelaar overneemt. Wij blijven ook bij kopen op rekening via Billpay verantwoordelijk voor algemene vragen van klanten (bijv. met betrekking tot goederen, levertijd, verzending), retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en -verzendingen of creditnota's.
Indien u niet aan uw betalingsverplichting voldoet, bent u zonder nadere aanmaning in verzuim met het verstrijken van de voor u gestelde betalingstermijn en bent u een vertragingsrente verschuldigd van 8%. Billpay heeft het recht per betalingsherinnering aanmaningskosten in rekening te brengen van maximaal CHF 30,00 alsmede verdere kosten, met name de kosten van een eventuele incassoprocedure. Daarnaast kan Billpay in de toekomst weigeren de betalingsvoorwaarden van koopovereenkomsten te verwerken, ook met betrekking tot andere handelaren. De
Algemene Voorwaarden van Billpay GmbH zijn van toepassing.

- Alle prijzen in onze prijslijsten zijn vrijblijvend en af magazijn Dortmund/Kamen in euro inclusief de wettelijke omzetbelasting geldig op het moment van levering. Mochten wij achteraf merken dat er een fout is geslopen in de informatie over een product, prijs of beschikbaarheid, wordt de klant onmiddellijk geïnformeerd. Hij kan de bestelling dan onder de gewijzigde voorwaarden nogmaals bevestigen. Anders hebben wij het recht tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.

- Een bestelling wordt geacht te zijn aanvaard indien deze door ons schriftelijk of door levering van de goederen is bevestigd.

- Alle leveringen geschieden af magazijn Dortmund/Kamen. De inachtneming van de overeengekomen levertijden geschiedt naar ons beste weten en rekening houdend met tijdige levering aan onszelf. Schadeclaims wegens vertraging in de levering zijn uitgesloten. Deelleveringen zijn toegestaan.

- Tussentijdse verkoop van bepaalde artikelen af magazijn is voorbehouden.

- Onze facturen dienen voor levering te worden voldaan. Alle kosten ontstaan door overmakingen gaan voor rekening van koper. Overmakingen moeten zodanig gebeuren dat er geen verdere kosten voor ons ontstaan.

- Eigendomsvoorbehoud:
1. De geleverde goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling van alle vorderingen uit de levering.

2. Eigendomsvoorbehoud; verrekening; retentierecht voor klanten uit Duitsland bij kopen op rekening via Billpay:
(1) In het geval van consumenten behouden wij ons het eigendomsrecht voor op de gekochte zaak totdat het factuurbedrag volledig is betaald. Bent u ondernemer in de uitoefening van uw commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk fonds, dan behouden wij ons het recht voor op de gekochte zaak totdat alle openstaande vorderingen uit hoofde van de zakelijke relatie met de besteller zijn voldaan. De overeenkomstige zekerheidsrechten zijn overdraagbaar aan derden.
(2) U hebt alleen recht op verrekening als uw tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of door ons onbetwist of erkend zijn. Bovendien heeft u alleen een retentierecht indien en voor zover uw tegenvordering op dezelfde contractuele relatie is gebaseerd.
(3) Indien de klant achterstallige betalingsverplichtingen jegens ons heeft, worden alle bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

3. Eigendomsvoorbehoud; verrekening; retentierecht voor klanten uit Oostenrijk bij kopen op rekening via Billpay: (1) In het geval van consumenten behouden wij ons het eigendomsrecht voor op de gekochte zaak totdat het factuurbedrag volledig is betaald. Bent u ondernemer in de uitoefening van uw commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk fonds, dan behouden wij ons het recht voor op de gekochte zaak totdat alle openstaande vorderingen uit hoofde van de zakelijke relatie met u zijn voldaan. De overeenkomstige zekerheidsrechten zijn overdraagbaar aan derden. Uitzonderlijke vervreemdingen zoals verpanding of zekerheidsoverdracht zijn niet toegestaan. In geval van bewerking, vermenging of verbinding van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen met andere materialen verwerven wij mede-eigendom van de daaruit voortvloeiende producten in de verhouding van de waarde van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen tot die van de andere materialen. In geval van inbeslagneming van de voorbehouden goederen dient u ons onmiddellijk te informeren en ons te ondersteunen bij het veiligstellen van onze rechten en alle kosten, die wij in dit verband moeten maken, aan ons te vergoeden, in het bijzonder de kosten in verband met een oppositieprocedure.
(2) U hebt alleen recht op verrekening als uw tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of door ons onbetwist of erkend zijn of insolventie van onze kant bestaat. Consumenten hebben de mogelijkheid te verrekenen met tegenvorderingen die in juridisch verband staan met de verbintenis van de consument. Daarnaast is een verrekening van uw kant uitgesloten. Bovendien heeft u alleen een retentierecht indien en voor zover uw tegenvordering op dezelfde contractuele relatie is gebaseerd.
(3) Indien de klant achterstallige betalingsverplichtingen jegens ons heeft, worden alle tegen hem bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

4. Eigendomsvoorbehoud; verrekening; retentierecht voor klanten uit Zwitserland bij kopen op rekening via Billpay: (1) In het geval van consumenten behouden wij ons het eigendomsrecht voor op de gekochte zaak totdat het factuurbedrag volledig is betaald. Bent u ondernemer in de uitoefening van uw commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk fonds, dan behouden wij ons het recht voor op de gekochte zaak totdat alle openstaande vorderingen uit hoofde van de zakelijke relatie met de besteller zijn voldaan. De overeenkomstige zekerheidsrechten zijn overdraagbaar aan derden. (2) U hebt alleen recht op verrekening als uw tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of door ons onbetwist of erkend zijn. Bovendien heeft u alleen een retentierecht indien en voor zover uw tegenvordering op dezelfde contractuele relatie is gebaseerd. (3) Indien de klant achterstallige betalingsverplichtingen jegens ons heeft, worden alle bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

- Aansprakelijkheid voor gebreken:
1. Nieuwe goederen: de garantie voor nieuwe goederen is gebaseerd op de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.
2. Tweedehands goederen ongeacht de volgende bepalingen voor het verkorten van de garantietermijn voor gebreken bij tweedehands goederen blijft de verjaring voor schadeclaims in geval van schade aan leven, lichaam of de gezondheid als gevolg van een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim van onze kant of van een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim van onze wettelijke vertegenwoordiger of de persoon die plaatsvervangend aan onze verplichtingen voldoet, onaangetast. Voorts blijft ongeacht de volgende bepalingen voor het verkorten van de garantietermijn voor gebreken bij tweedehands goederen de verjaring van schadeclaims in geval van overige schade als gevolg van een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim van onze kant of van een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim van onze wettelijke vertegenwoordiger of de persoon die plaatsvervangend aan onze verplichtingen voldoet, onaangetast. Elke aansprakelijkheid op grond van de productaansprakelijkheidswet blijft eveneens onaangetast.

Voor het overige geldt een aansprakelijkheid voor gebreken van één jaar voor tweedehands goederen, indien de klant consument is. De aansprakelijkheid voor gebreken van tweedehands goederen is voor het overige uitgesloten, indien de klant ondernemer is.

Voor het overige gelden de wettelijke aansprakelijkheidsrechten voor gebreken.

- Herkenbare gebreken moeten onmiddellijk worden gemeld om een snelle verwerking mogelijk te maken. Verdere aanspraken, ongeacht de rechtsgrond, dat wil zeggen ook wegens onrechtmatige daad, onjuiste bediening of in het bijzonder gevolgschade wegens gebreken, zijn uitgesloten.

- De informatie over het herroepingsrecht vindt u onder het overeenkomstige menupunt in het productassortiment.

- Plaats van uitvoering is Issum. Bevoegde rechtbank is Issum, voor zover wettelijk mogelijk is. Voor het overige zijn de wettelijke bepalingen van het Duitse recht van toepassing, in het bijzonder voor zover zij klanten minimum- of uitgebreidere rechten verlenen.

- Afwijkingen van de hierboven genoemde voorwaarden dienen schriftelijk te worden bevestigd.

- Privacybeleid:
Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor de verwerking van uw bestelling. Alle klantgegevens worden door ons opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de relevante bepalingen van de Duitse Telemediawet (TMG). U heeft te allen tijde het recht op gratis informatie, correctie, blokkering en verwijdering van uw opgeslagen gegevens. Neem contact met ons op via e-mail of stuur ons uw verzoek per post of fax. Wij geven uw persoonlijke gegevens, inclusief uw huisadres en e-mailadres niet zonder uw uitdrukkelijke en te allen tijde herroepbare toestemming aan derden door. Een uitzondering hierop vormen onze servicepartners aan wie wij gegevens verstrekken voor het verwerken van bestellingen (bv. verkopertools, de pakketdienst die de bestelling bezorgt en de bank die de betaling verwerkt). In deze gevallen is de omvang van de verstrekte gegevens echter beperkt tot het noodzakelijke minimum. Wij gebruiken technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw door ons beheerde gegevens te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of tegen toegang door onbevoegden.

- Klantinformatie om de tekst van de overeenkomst op te slaan:
De tekst van de overeenkomst met informatie over het artikel, de bestelgegevens en de algemene voorwaarden wordt door ons niet bewaard. Bij aankoop via het Ebay-platform kunt u de gegevens nog tot 60 dagen na sluiten van de overeenkomst bekijken via uw persoonlijke eBay-account (Mijn eBay). Daarna heeft u via eBay geen toegang meer tot de tekst van de overeenkomst.

- Scheidbaarheidsclausule:
Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden of een bepaling in het kader van andere overeenkomsten ongeldig is of wordt, laat dit de geldigheid van alle andere bepalingen of overeenkomsten onverlet.

Bij eventuele discrepanties in de vertaling is de Duitse tekst geldig.

LET OP: houd u er rekening mee dat onze artikelen schaalmodellen zijn en zijn bedoeld voor verzamelaars van 14 jaar en ouder.

 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan

Modellbahn Union

Gutenbergstr. 3a
DE 59174 Kamen


E-mail: info@modellbahnunion.com

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

____________________________________________________________

____________________________________________________________

 

Besteld op _________________ (*)/Ontvangen op (*) _________________

 

Naam/Namen consument(en) ___________________________________

Adres consument(en)

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

 

Datum ___________________

Handtekening van consument(en)
(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) ____________________________

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


Meer informatie

Identiteit van de verkoper

Modellbahn Union
Gutenbergstr. 3a
DE 59174 Kamen
Telefoon: +49/(0)2307/240938
E-mail: info@modellbahnunion.com

Buitengerechtelijke beslechting van geschillen volgens artikel 14, lid 1 van verordening ODR

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting u kunt het onder https://ec.europa.eu/consumers/odr/. We zijn klaar om deel te nemen aan een buitengerechtelijke bemiddelingsprocedure. Consumenten hebben de mogelijkheid zich te wenden tot Europäische Kommission Online-Streitbeilegung (OS), https://ec.europa.eu/consumers/odr/ om hun geschillen op te lossen.

Bestelprocedure

Producten die u kunt verplichting op te leggen door te klikken op de knoppen in de winkelwagen. De inhoud van de mand kan te allen tijde door te klikken op de "Naar winkelwagen / de kassa". De producten kunnen op elk gewenst moment door te klikken op de knop of door het opnieuw invoeren van de hoeveelheid 0 in het veld hoeveelheid van het winkelwagentje positie verwijderen uit de kar. Als u wilt om de producten te kopen in uw winkelwagen, klik op "Naar de kassa gaan" knop.
Vul dan uw gegevens. De verplichte velden zijn gemarkeerd met *. Uw gegevens worden gecodeerd voor transmissie.
Na het invoeren van uw gegevens, selecteert u de betaalmethode en tijdstip van levering brengt u naar de bestelpagina waar u uw data weer kan controleren. Door te klikken op de "Kopen tegen betaling" het bestelproces te voltooien u. Het proces kan op elk moment worden onderbroken door het browservenster te sluiten. Op de afzonderlijke pagina's voor meer informatie, zoals om correcties.

Tekst contract

De tekst contract wordt opgeslagen op onze interne systemen. De algemene voorwaarden, dan kunt u te allen tijde op deze pagina. De bestelling informatie wordt per e-mail naar u verzonden. Uw laatste bestelling gegevens zijn te vinden in onze klanten login gebied.